TEXT_SIZE

Cerere ofertă servicii reparații hidranți interiori

Denumire contract: Servicii de reparare a hidranților interiori de la Casa Corpului Didactic Timiș
Tip anunț: Cumpărări directe
Tip contract: Servicii
Valoarea estimată fără TVA: 900 lei
Descriere contract: Serviciile ce vor face obiectul contractului ce urmează a se atribui vor consta în servicii de reparare a hidranților interiori din sediul în care își desfășoară activitatea autoritatea contractantă.
Condiții contract: Conform documentației de atribuire. Operatorul economic va presta servicii specializate de reparare a hidranților interiori de la Casa Corpului Didactic Timiș. Plata serviciilor se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul autorității contractante.
Condiții participare:
Oferta se va trimite pe e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu denumirea Ofertă pentru achiziția de servicii de reparare a hidranților interiori de la sediul CCD Timiș” până în data de 15 februarie 2018 la ora 12.
Oferta va conține următoarele documente completate corespunzător:
a.       Scrisoarea de înaintare (formular 1)
b.      Datele de identificare obligatorii (formular 2)
c.       Documentele care atestă capacitatea de exercitare a activității profesionale:
i.     Certificat de înmatriculare;
ii. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial. Din certificatul ORC trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, care trebuie să corespundă domeniului de activități solicitate în prezenta cerere de ofertă. Informațiile cuprinse în certificatul constatator vor fi valabile la data limită de depunere a ofertelor;
iii.   Autorizarea emisă de Centrul National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, conform OMAI nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul titularului să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d.      Propunerea tehnică (formular 3)
e.       Propunerea financiară (formular 4)
Documentația de atribuie poate fi consultată pe site-ul autorității contractante www.ccd-timis.ro  sau poate fi solicitată la telefon  doamnei Duiuleasa Simona - Elena.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea operatorului economic a cărui ofertă corespunde cerințelor din caietul de sarcini și are prețul cel mai scăzut.  
Termen limita primire oferte: 15.02.2018 ora 12
Informații suplimentare: Ofertanții pot trimite o singură ofertă. Documentația de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul autorității contractante www.ccd-timis.ro sau poate fi solicitată la telefon  doamnei Duiuleasa Simona - Elena.
 

Autentificare personal CCD TimisJoi, 28 10 2021